اصوات حيوانات و اشياء در زبان تركي

وئبلاگچی : خــــزراوغلي

+0 به يه ن
اصوات حيوانات و اشياء در زبان تركي
 

اصوات حيوانات و يا اشياء مثل صداي افتادن قطرات آب و چكه كردن، خشمگين شدن سگ و گرگ به هنگام ديدن انسان، كه صداي مخصوصي در مي آورند و صداي ديگر جانوران در تركي مانند عربي بسيار متنوع است. اين صداها در فارسي غير قابل بيان و يا خيلي سحت است. اما تركي مثل عربي در اين زمينه هم غني است:

بؤيورمك: صداي غرش گاو نر

كؤكره مك: صداي غرش شير

شاخماق: صداي غرش رعد و برق*

گؤرولده مك: صداي صاعقه آسماني

هاولاماق: پارس كردن سگ

اولاماق: زوزه كشيدن گرگ

ميريلداماق: صداي تهديد آميز سگ و گرگ

قيزغيرماق: صداي سوت مانند مار افعي

شاكيماق: چهچهه زدن قناري

اؤتمك: صداي چهچهه بلبل و غيره

 

نامگذاري اصوات برخي از حيوانات :

اسب:كيشنه مك

خر:هانگورماق

گاو:بونگورماق

بز و گوسفند:مله مك

شتر:گورولاماق

شتر نر مست:كئكيرمك

صداي شتر ماده هنگام صدا زدن بچه اش:بورولاماق

سگ:هوخورماق

گرگ:اولاماق

خروس: بونگ وئرمك

*نكته: در فارسي كلمه رعد و برق و صداي آن كه صاعقه ناميده مي شود، همگي برگرفته از عربي است، و گويي فارس ها اصلا رعد و برقي نديده اند، تا برايش كلمه اي وضع كنند.

اين را از وبلاگ زبان و ادبيات توركان خراسان برداشته ام.

http://salariyan.blogfa.com/post-2514.aspx


 


  • [ ]