با تبريك شروع سال آموزش و ترويج معرفت.

وئبلاگچی : خــــزراوغلي

+0 به يه ن

با تبريك شروع سال آموزش و ترويج معرفت.

هر چند كه عده‌اي با داشتن تحصيلات همچنان بر جهل و خودخواهي پاي مي‌فشارند و بر طبل رسواي نژادپرستي و خودپرستي و آرياپرستي ميكوبند.

تحصيلات به تنهايي به انسان كمال نمي‌دهد. كمال انسان در تكوين شعور او نهفته است.

در كشوري به نام ايران آموزش الفبا و "بابا آب داد" مهم است نه كمال انساني!

اين سنت وقيح و بدور از خوي انساني و معرفت الهي دوران ستم شاهي است. دوراني كه با سياستهاي استعماري انگليسي روسي همراه بوده جهت نابودي اركان اجتماعي مشرق زمين و خصوصا امپراتوري ايران.

در كشوري كه از مليتهاي متعدد تشكيل يافته ادامه سياستهاي شوونيستي و تنها ارزش گذاري مفرط بر نژاد خيالي و تك زباني كردن ايران و ايجاد تفرقه بين مردمان ساكن در اين گستره، خود گواه تفكر استعمار زده است.

ايران، ايران نمي شود مگر اينكه تمام مردم ايران را به رسميت بشناسند.

انحصار طلبي تار و پود مملكت را به يغما داده است. ادامه سياستهاي ضد مردمي دوران ستم شاهي تنها به دشمنان اسلام و ايران فرصت ميدهد تا بين مردم تفرقه ايجاد كنند و ايران را از اهداف اصيل انقلاب اسلامي دور سازند.

برقراري سيستم اجتماعي پوسيده ساساني كه در زمان خود نيز باعث نابودي ايران گرديد در قرن بيست و يك، در واقع فاجعه است. فاجعه اي كه ادامه آن منجر به گسيختن جامعه ايراني گرديده.

هشدارها نتوانسته مسئولان را از خواب غفلت بيدار نمايد و اين خود مرگبارتر است.

جامعه كنوني ايران با ناهنجاريهاي عديده فرهنگي اجتماعي روبرو است. با پديده عمومي بزهكاري كه ناشي از انهدام طيف فرهنگها و خلع فرهنگي و يكسان سازي تصنعي دارد.

پيكره فرهنگ كهنسال ايران مخدوش شده و هم اكنون با فاجعه بزرگي روبرو مي‌باشد. فاجعه اي كه اگر بدان توجه نشود و اگر سياستهاي گذشته را جبران نكنند، كشور عزيزمان با ناگوارترين پديده تاريخي خود روبرو خواهد شد.

باشد هشداري مجدد به مسئولان محترم!!!!!


  • [ ]