كدام نژاد هنوز اصيل باقي مانده؟

وئبلاگچی : خــــزراوغلي

+0 به يه ن
ميگويند كه نژاد توركان خالص نيست و ما هم مي پرسيم نژاد چه كسي خالص باقي مانده؟
بايد گفت كه در دنياي امروزين با گذشت هزاران سال بر عمر بشر هيچ كدام از كشورهاي پيشرفته و مردم متمدن دنيا داراي نژاد خالص نيستند. البته نه اينكه اصلا در دنيا نژاد خالصتري يافت نشود خير، اتفاقا در دنيا جماعاتي مانند جنگليهاي آمازون و كوتوله هاي آفريقا (بوشمن ها) و بسياري از جمعيتهاي عقب مانده در دنيا هستند كه از نژاد خالصتري برخوردار هستند.
نه تنها توركان توركيه بلكه اعراب و كليه ملتهاي ساكن در ايران امروز و چين و ماچين، اوروپا و آمريكا همگي از اختلاط جمعيتهاي مختلفي بوجود آمده اند. ثابت شده است كه اختلاط و تنوع باعث حفظ شعور و استعدادهاي درخشان در بشر خواهد بود.
نظريه هاي نژادپرستانه فاشيستي كه انسانها را از روي تركيب صورت و اندام تقسيم ميكنند و معتقد هستند كه گروهي مانند آريايي نژاد پاك و دست نخورده اي است، مددتهاست به زباله داني تاريخ پيوسته. ولي متاسفانه عده اي از هموطنان كم فكر و عقب مانده ما ايرانيها هنوز بر طبل پاره پاره شده نازيسم ميكوبند و منجر به تضاد بين مردم ايران و منطقه ميشوند. مگر ايرانيها گوريل و يا خدايي نكرده اورانگوتان هستند كه نژاد خالص داشته باشند؟
نژاد پرستي از طرف هر كس و گروهي تبليغ شود خود گواه تحجر و عقب ماندگي ذهني آنان دارد.
نه تورك از نژاد خالصي برخوردار است و نه فارس و نه عرب و نه كورد و هر گروه مليتي و قومي ديگر. حتي آلمانيها و اسلاوها هم با ديگران اختلاط داشته اند و دارند. در تركيب گروههاي ورزشي ملي هر كدام از اين كشورها ميتوان از تيره ها و گروه هاي مختلف انساني مشاهده كرد.
تعصب بر خون و نژاد متعلق به افراد دگم و عقب مانده ذهني مي باشد.
كشور توركيه در منطقه اي قراردارد كه كشور ما نيز قرار دارد. از آنجا كه اين منطقه چهار راه تمدن بوده و انواع و اقسام نژادها و مليتهاي مختلف از اين چهار راه عبور كرده و بعضن ماندگار شده اند، در تركيب نژادي و فرهنگي و زباني اين منطقه تاثير گذارده اند. نه توركيه و نه ايران نمي توانند از نژاد خاصي حرف بزنند.
چه خوب كه در توركيه در حال پيشرفت امروزي بر اين مهم دركي صحيح ايجاد شده كه جمعيت كنوني آن كشور يكسان نيست. اميدوارم بزودي در بين مردم ايران نيز اين درك عميق ايجاد شود و باعث پيشرفت روزافزون كشور عزيزمان ايران شود.
يكي از مهمترين عوامل پيشرفت در تمام عرصه ها در كشور آمريكا همين تنوع گروهاي جمعيتي از سراسر دنيا است. آمريكا از اختلاط تمامي مردم دنيا بوجود آمده است. بايد تذكر داد كه بيشترين اكتشافات و اختراعات در همان سرزمين بوجود آمده است.
اگر به تاريخ بنگريم خواهيم يافت كه اولين تمدنهاي بشري در سرزمينهايي به وجود آمده اند كه گذرگاه گروه هاي مختلف انساني بودند. بين النهرين و ايران و آسياي صغير همه در اين مقوله مي گنجند.
مي توان يك نظريه داد و اين آنكه تمدن وقتي بوجود مي آيد كه برخورد فرهنگها و جمعيتها و ملل وجود داشته باشد. اين مسئله را به گونه اي ديگر ميتوان بيان داشت:
رنسانس اوروپا و انقلابات اجتماعي، فكري و صنعتي در آن سرزمين وقتي به وقوع پيوست كه جمعيت درگير در تعصبات قرون وسطايي اوروپا با فرهنگ اسلامي مشرق زمين برخورد نموده است. به قول بعضي ها نظريه تئز، آنتي‌تئز و سنتئز.
اولين مراكز رنسانس ايتاليا بود كه نزديكترين منطقه به امپراطوري عثماني بوده است.
به جاي تبليغ كينه و عداوت و جنگهاي پوچ نژادي ميتوان از پيشرفت و رقابت و علم و فلسفه و دين گفتگو كرد.
خاصه كشور ما و كشورهاي منطقه كه ميراثدار مشترك دانشمنداني چون بوعلي سينا و سهروردي و مولانا مي باشيم.
به اميد روشنگري خيل جمعيت منطقه.

  • [ ]