جبهه جهل

وئبلاگچی : خــــزراوغلي

+0 به يه ن

شكر خداوند منان.
شكر براي اينكه روز به روز آرياپرستان و نژادپرستان جاهل بيشتر رسوا ميشوند. رسوايي آنان از عملكرد احمقانه خودشان است. دقت نماييد به اين وئبلاگ :    http://khazar.arzublog.com/
شخصي كه به تمامي وئبلاگها خصوصا وئبلاگهاي توركي سرك ميكشد و با نامهاي جعلي با گذاردن كامنتهاي پر از فحاشي و لجن پراكني به خيال خود ميتواند به نيات پليد خود برسند. ديگر هر كسي آنقدر عاقل و فهيم است كه با ديدن آن وئبلاگهايي كه شخص مذكور بي نام و نشان ايجاد كرده بداند كه چه كسي جاعل است و احمق.

بسياري از وئبلاگ نويسان به خوبي اين فرد فحاش را شناخته اند. مدتهاست كه چنين حقيري با ارسال كامنتهاي توهين آميز بدنبال عقده گشايي است.

زماني با چسباندن انگ كمونيست به هويت طلبان تورك ايران توانستند افكار عمومي را فريب بدهند و مردم ايران را سركوب نمايند و امروز به حمدالله ديگر شوروي نيست تا چنين انگي بچسبانند ولي ميخواهند با چسباندن انگ پاتوركيست به آزاديخواهان و هويت طلبان تورك ايران مجدد همان نيرنگ را بزنند. و خدا را هزار بار شكر كه اينبار ديگر مردم فريب اين نيرنگ بازان را نخواهند خورد. پان توركيزم در ايران وجود ندارد و در دنياي پيشرفته امروز خريداري ندارد حتي در توركيه.

پان توركيزم از جانب ما هويت طلبان تورك ايران نيز هيچ منزلتي ندارد و ما با اتكا به ايمان الهي خودمان و با آگاهي از حقوق به حقه انساني خدادادي به راه خود تداوم خواهيم داد. ما به سرزمين خود وفاداريم و از هر گونه وابستگي به غير مبري. شكر خداوند كه ما از بهترين نيروهاي انقلابي ايران هستيم و از افرادي هستيم كه بيشتر از هر كسي ديگر در جنگ هشت ساله دفاع مقدس حضور فعال داشته ايم.

واقعا نمي دانم ماهيّت اين شخص و يا گروه هتاك چيست، ولي اينرا خوب ميدانم كه هر چه بيشتر دست و پا بزند بيشتر در گئل فرو ميرود. او در باتلاقي از تفكرات نژادپرستانه بدام افتاده و تكاپوي او نتيجه اي جز لجنزار چيزي نيست.
در كشورهاي همسايه اتفاقات خوب و بدي در حال رخ دادن است. در توركيه با برخورد فرهنگي اورپايي، دمكراسي در حال شكل گيري است. گوناگوني مردم و فرهنگها و زبانها در آن سرزمين در حال شناخته شدن و رسميت يافتن است. البته شايد در بعضي گروهها زياده خواهي به چشم بخورد كه البته ريشه آن نيز نه در سرزمين توركيه بلكه در عراق بيشتر نمود دارد.
متاسفانه در عراق و سوريه برعكس كشور توركيه دمكراسي تقويت نيافته بلكه هرج و مرج جاي گرفته كه اميدواريم به مرور زمان هرج و مرج كنترل شده و قانون و دمكراسي به جاي اصلي خود بنشينند.
در قفقاز و اوكراين نيز با سياستمداري غلط روسيه بحران و تنش روز به روز بيشتر ميشود كه اميد است با بردباري و همّيت جامعه بين الملل بحرانها خاموش و آرامش و صلح قوت گيرد.
متاسفانه در كرانه هاي شرقي مديترانه دنيا شاهد دگم انديشي و بربريت صهيونيزمي است. نمي توان چنين اعمالي را به نام يهوديت نوشت. صهيونيزم به غير از يهوديت است هر چند كه ظاهر صهيونيزم را با يهوديت آرايش داده باشند. فشارهاي غير انساني كه روزبه روز بر مردم فلسطين شاهديم نشانه جموديت فكري اربابان قدرت است. چرا بايد عده اي از مردم بي گناه قرباني خواسته هاي قدرتمندان صهيونيزمي شوند؟ جنايات آشكار كه اسراييل در طول عمر كوتاه خود انجام داده بخصوص در دوره اي كه دنيا مدعي بر مبارزه با نژادپرستي و ژنوسايد و نسل كشي است، واقعا شرم آور است. چرا كودكان و زنان و مردم بي سلاح چنين قرباني ميشوند؟ البته بايد تذكر داد كه چنين رفتاري فقط در فلسطين روي نميدهد!
قره باغ جمهوري آذربايجان بيست سال است توسط نيروهاي نژادپرست ارمني با كمك نيروهاي روسيه اشغال شده است. در آن منطقه كشتار هزاران نفر غير ارمني صورت گرفته. نه فقط تورك و مسلمان بلكه حتي كوردهاي قفقاز كه مسلمان هستند و گرجيهايي مسيحي نيز قرباني خواست مسكو شده اند. چچني ها نيز قتل عام شدند. قتل عام مردم مسلمان بوسني توسط صربها.
همه اين جنايات براي حفظ امپراتوري روسيه است. حتي امروز كه جنگها به اوكراين نيز كشيده شده است خود نشان اين دارد كه روسيه براي حفظ امپراتوري خود از هيچ جنايتي نميگذرد و بي شرمانه جان ميليونها انسان را فداي خواستهاي خود خواهد كرد حتي اگر جان مردم هم كيش و هم نژاد خود در خطر باشد. يعني براي آنها هيچ فرقي نمي كند كه براي حفظ امپراتوري خود جان ميليونها انسان روس را هم قرباني كنند.
از آنطرف غرب و جهانيان با بستن چشمانشان و فروش اسلحه در آفريقا منجر به كشتار ميليونها انسان آفريقايي شدند و همچنان نيز مي شوند. منافع آنها در فروش اسلحه مهمتر از جان ميليونها انسان است.
در چين كمونيست خدا نشناس سرزمين مسلمانان و تبتيها اشغال تاريخي شده و همچنان در تلاشند كه آن سرزمينها را براي هميشه از مردمان اصيل آن سرزمينها خالي كنند و به جايشان مردماني از نژاد چيني را جايگزين نمايند. دولت كمونيزم از خدا بي خبر چين دست به كشتار مردم بي دفاع مسلمان و تبت ميزند و با انگ تروريست و تجزيه طلب مردم معترض مسلمان را وقيحانه كشتار ميكند.
غربيان و چيني ها در آسياي جنوب شرقي بوداييان و بت پرستان را تحريك و به جان مسلمانان مي اندازند.
در اين كشاكش در كشور عزيز خودمان نيز غربيان با توسل به گروه هاي نفوذي سلطنت طلب و آرياپرست فاشيست به دنبال تحريك مردم غير فارس زبان ايران هستند. بدنبال ايجاد تنش بين ايران و همسايگانش هستند.
يادم مي آيد كه سالها پيش بعد از انقلاب كبير اسلامي ايران حكومتهاي غربي با تصويب بودجه هاي كلاني براي سرنگوني انقلاب اسلامي ايران سعي كردند و همچنان نيز اينچنين ميكنند و هر بار با ابزارها و تكنيكهاي مختلف دست به اينكار ميزنند.
متاسفانه نيروهاي نفوذي وابسته به رژيم پهلوي كه در درون نظام با پوشش رياكارانه و جانماز آبكشيدن سعي ميكنند نقشه هاي استكبار جهاني به ثمر برسد. البته گروههاي معاند و ضد اسلامي نيز همدست آنان گشته و سعي در نابودي انقلاب اسلامي ايران را دارند. و بسيار اسفبار كه دولتمردان و سياست پيشگان داخلي اسير احساسات نيز فريب چنين نيرنگي را خورده اند و همراستا با نيروهاي نفوذي قدم بر ميدارند.
در انقلاب اسلامي همه گروهها از مردم ساكن ايران زمين خصوصا تورك زبانها كه شاخص ترين آنها آذربايجانيان هستند پيشرو بودند.
تبريز قلب تپنده انقلابات ايران بوده است. در هشت سال جنگ تحميلي عراق بر عليه ايران كه آنهم نقشه شوم غربيان بود باز نيز توركان جلودار دفاع از ناموس و آب و خاك ايران بودند و بيشترين شهداي دفاع از ايران را نيز توركان در سراسر ايران اسلامي دادند. توركان در همه جاي ايران هستند فقط در آذربايجان نيستند بلكه در همه سرزمين ايران با تلاش دائمي خود براي بالندگي كشورشان قدم برميدارند.
متاسفانه براي همين است كه نوك حمله دژخيمان نژادپرست به طرف توركان ايران است. توركان ايران از توركمنان و توركان خوراسان و توركان قاشقاي يورد و افشار يورد و آذربايجان و توركان لرستان و خوزستان و استان فارس و توركان كهكلويه و توركان كرمانشاهان و توركان از استان كوردستان و استان مركزي و و استان هميشه تورك همدان و خصوصا تهران و كرج كه بيشترين توركان در آنجا ساكن هستند. همه و همه بيشترين تلاش را براي سرافرازي ايران كرده اند و ميكنند و دريغا كه مسئولين كم فكر و تحت تاثير نيروهاي نفوذي سلطنت طلب ايران را به سوي بحراني خطرناك ميكشند.
شب و روز براي تحريك افكار عمومي توركان و كوردها و غيره تلاش ميكنند و از نژاد جعلي آريايي دم ميزنند و در بين جوانان نا آگاه و احساساتي تفكرات شوم آرياپرستي و نژادپرستي را رواج ميدهند تا پايه هاي نظام جمهوري اسلامي و دين مبين اسلام را سست نمايند.
و وظيفه ما تبليغ صحيح انسانيت و اسلاميت است با روشهاي كاملا علمي. البته هنوز در بين فعالين هويت طلب تورك و كورد و غيره ضعفهاي بيشماري وجود دارد. هنوز تشكل كامل ميان اين گروهها ايجاد نشده و هنوز اختلافات بسياري بين اين گروهها وجود دارد كه به اميد الله هر چه زودتر بر اين مشكل فائق خواهيم آمد.
مشكلاتي را نيز گروههاي انقلابي در طول اين سي و پنج سال نادانسته بوجود آورده اند. اشتباهاتي را كه گروههاي انقلابي در گذر اين سالها ايجاد كرده اند امروز به مرور زمان دهن باز كرده و باعث ايجاد تفرقه ميان مردم و نظام گشته كه از اين ضعفها گروههاي سوء استفاده گري چون سلطنت طلب براي خود فرصت ايجاد ميكنند.
بايد با روشن كردن اوضاع و بازگويي وقايع با نيرنگهاي نيروهاي آرياپرست ضد وطني مبارزه كنيم. نژادگرايان به فكر ايران نيستند بلكه آنان فقط به دنبال آمال اربابان استكباري خود هستند. مردم منطقه خصوصا مسلمانان بايد هوشيار باشند تا بيش از اين متضرر نشوند.
مردم سوريه محق هستند كه از رژيم خدا نشناس بحثي ناراضي باشند ولي از آنطرف نيروهايي مانند داعش نيز بهتر از رژيم سوريه نيستند. جنگ خانمان سوز سوريه بايد هر چه سريعتر متوقف شود. جنگها و تنشهاي غير انساني در عراق و افغانستان بايد تمام شود. بايد جلوي صهيونيزم را گرفت تا بيش از اين جنايات ضد بشري واقع نشود. جنگ در اوكراين بايد خاتمه يابد و تمامي مردم از هر تباري بايد در صلح و آرامش با هم در آن سرزمين زندگي كنند. ادامه چنين جنگي نه به نفع روسيه و نه به نفع اوكراين و نه به نفع غرب خواهد بود و بدتر اينكه مردم آن سرزمين بيشتر از هر كسي ديگر صدمات جبران ناپذيري را خواهند ديد. ادامه چنين جنگي براي كمونيستهاي شوروي فرصتي تاريخي بوجود ميآورد تا زندگي قبل از فروپاشي شوروي را به مردم منطقه تبليغ نمايند. هر چند كه تخم همه اين تضادها را همان رهبران كمونيزم شوروي سابق افكنده اند تا روزي چنين باشد.

امروز خوشحالم كه دشمني احمق نام مرا با فحاشي در همه جا مطرح ميكند و بدين طريق دوستان بيشتري خواهم يافت. قابل ذكر است كه با حماقتهاي بيشتر چنين فردي و يا افرادي ريزش از طرف متعصبان آريايي ايران گرا بيشترخواهد شد و حقانيت ما ثابت خواهد شد. هم اكنون با ديدن وئبلاگها و فحاشي و آشكار شدن نيات پليد نژادپرستي اينان افراد بيشتري به حقانيت ما پي بردند.
ماه پشت ابر پنهان نخواهد ماند. نزديك است روزي كه تمامي نقشه هاي وابستگان استكبار جهاني هويدا شود.

ياراني كه نمانديد و دعوت حق لبيك گفتيد و از جمع ما رفتيد. يا در نبردي انقلابي در سال 57 و يا در جبه هاي جنگ.
امروز بايد اقرار نمايم كه خون شما ضامن واقعي حفظ حقيقت است. حقيقتي كه ايران را مركزي براي آزادي مسلمانان از غيد بندگي بتهاي قدرت خواهد ساخت. بتهاي مرز گونه اي كه مسلمانان را از هم متفرق نموده است.
مسلمان چه شيعه و چه سني همه متفق در جبهه روشنايي عليه تاريكي خواهند بود. تمامي اقوام و ملل مسلمان با اتحاد يكديگر و به رسميت شناختن حق همديگر بعنوان انسان و همچنين همه حقوق انساني بتوانيم مرزهاي كذايي كه مستكبرين بر ما تحميل نمودند را از ميان برداريم تا انسانها با آزادي كامل بتوانند در جهت تكوين تاريخي خود قدم بردارند و به تكامل معرفتي برسند


  • [ ]