تاريخ نويسي به سبك پانپارسهاي فاشيست كوروش پرست بي دين

وئبلاگچی : خــــزراوغلي

+0 به يه ن
البته كه در تمامي ملتهاي جهان افراد دگم و خود پرست افراطي يافت مي شود، هم در تركان و هم در فارسها.
پس نبايد وقتي ما ميگوييم پانپارسهاي فاشيست به تمامي فارسها تعميم داده شود. چه بسيارند دوستان فارس زباني كه نه تنها افراط گرايانه نمي انديشند بلكه با روشن بيني ضعفهاي خود و كشور چند مليتي ايران را به خوبي درك ميكنند و با علم آموزي به زبانهاي ديگر دنيا همچون انگليسي سعي دارند تا سطح درك خود رابالا ببرند و من در اينجا صميمانه به آنها درود مي فرستم.
و اما موضوع اصلي كه نوعي تاريخ نويسي باشد، فرض بگيريد هزار سال بعد وقتي كه دنيا تغيير نموده چه گونه تاريخ نويسي خواهد شد:
سال 3014 ميلادي لندن : با اسناد و مدارك بدست آمده هزار سال پيش در خاورميانه موجوداتي مانند ميمون زندگي ميكردند كه بسيار وحشي بودند و تماما در جنگ با يكديگر بسر مي بردند. آنها بقدر وحشي بودند كه حتي به انسانهاي اوروپايي متمدن حمله كرده و وحشيانه مي كشتند.
در خاورميانه علم و ادبيات وجود نداشت اگر هم چيزي وجود داشت بسيار ابتدايي و مهجور بوده است. تا اينكه اولين انسانها در صده هاي پاياني هزاره اول پاي بدانجا نهادند و با تربيت آن حيوانهاي وحشي و به كارواداشتن آنها براي آباداني و استخراج منابع زميني كم كم شرايط زيست انسانها را در خاورميانه فراهم نمودند.
دانشمندان انگليسي با شگردهايي كه نشان از نبوغ آنان داشت و با اعمال سياستهاي متعدد توانستند آن حيوانهاي بومي را رام نمايند و در جهت اميال خود به استخدام بگيرند.
كم كم در آن سرزمين انسانهايي يافت شدند كه توانستند مقالات علمي نيز به زبان انساني يعني انگليسي آفرينش نمايند و مقالات علمي به نشريات دنياي متمدن اوروپا و آمريكا بفرستند.
از آن زمان زبان و ادبيات انساني يعني انگليسي در خاورميانه ترويج شد و قبل از آن هيچ نشانه ي تمدني در آن سرزمين وجود نداشت.
***************
من سعي ميكنم تا روش تاريخ نگاري فاشيستهاي راسيسم آرياپرستان را نشان بدهم. چنانچه همين امروز نيز در اوروپا تمدن را ازآن خود مي پندارند و به ديگر نقاط دنيا به ديده وحشيگري و عقب ماندگي مينگرند.
همين ديدگاه را با شدت بيشتر آريا پرستان پانپارسي نسبت به غير فارس زبانها از خود نشان ميدهند. تاريخ را از ديد خود مي نگارند و تمدن را ازآن خود و وجود ديگراني را ناديده ميگيرند.


  • [ ]