مقاله‌اي سازنده از برتراند راسل:

وئبلاگچی : خــــزراوغلي

+0 به يه ن
لطفا براي خواندن اين مقاله وقت و انرژي بگذاريد:
چگونه از عقايد احمقانه بپرهيزيم؟

مقاله زير از “برتراند آرتور ويليام راسل” فيلسوف، منطق‌دان، رياضي‌دان، مورخ، جامعه شناس...
و فعال صلح طلب بريتانيايي قرن بيست است كه به وسيله ابراهيم اسكافي به فارسي ترجمه شده است
:
چگونه از عقايد احمقانه بپرهيزيم؟
ارسطو ميتوانست از اين باور اشتباه كه خانمها دندانهاي كمتري از آقايان دارند، با يك روش ساده پرهيز كند: از خانمش بخواهد. . .
                                                  
آردي وار . . .


سرنوشت

وئبلاگچی : خــــزراوغلي

+0 به يه ن
سرنوشت هر ملتي به دست خودش است.

                                                                                              " امام خميني  "

  • [ 1 ]